Eιδικοί όροι συμμετοχής

1. Η διαγωνιστική περίοδος για κάθε προωθητική σελίδα διαρκεί τρεις μήνες, 1η Ιουνίου 2017 – 31 Αυγούστου 2017.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία . Ο χρήστης ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site και καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (MSISDN), αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στη συνέχεια θα λάβει δωρεάν μήνυμα με έναν κωδικό PIN που θα πρέπει να καταχωρήσει σε συγκεκριμένο πεδίο της ιστοσελίδας ώστε να επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, την εγγραφή του στην συνδρομητική υπηρεσία καθώς και να δηλώσει την αποδοχή των όρων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υπάρχει επιπλέον κόστος αφού η συμμετοχή στο παιχνίδι γίνεται στο πλαίσιο της ενεργοποιηθείσας ομώνυμης συνδρομητικής υπηρεσίας ,της οποίας η χρέωση ανέρχεται σε 2,08€ ανά SMS που θα λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 54444, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τα δωρεάν μηνύματα (κωδικός ΡΙΝ, μήνυμα καλωσορίσματος , μηνιαία ενημέρωση, επιβεβαίωση διαγραφής) θα αποστέλλονται από τον κωδικό 54578. Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος από τον χρήστη σε αυτόν τον κωδικό. Ο αριθμός κλήσης (MSISDN), μέσω του οποίου αποστάλθηκε το SMS, θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας.

Όλα τα SMS (γραπτά μηνύματα) που αποστέλλονται από τον συνδρομητή, θα χρεωθούν σε εκείνον μέσω του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάροχο. Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί συμμετάσχει στο διαγωνισμό διατηρώντας ενεργή τη συνδρομητική υπηρεσία Woomba τουλάχιστον για την διάρκεια της διαγωνιστικής περιόδου. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, των θυγατρικών και εξαρτώμενων από αυτήν εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής των όρων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο www.woomba.gr

H ανακοίνωση του τελικού νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί άμεσα στη δικτυακή σελίδα της Εταιρείας, www.woomba.gr

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή του καλύτερου παίκτη και την απονομή του βραβείου είναι:

Στο τέλος της διαγωνιστικής περιόδου θα αποστέλλεται σε όλους τους ενεργούς συνδρομητές μια ερώτηση .Καλύτερος παίχτης θα ανακηρύσσεται εκείνος που απάντησε στον πιο σύντομο χρόνο . Για να ανευρεθεί ο νικητής θα υπολογίζεται ο χρόνος μεταξύ της παράδοσης της ερώτησης στο κινητό του και της αποστολής της απάντησής του. Στην περίπτωση που πολλοί συνδρομητές έχουν σημειώσει την ίδια βαθμολογία, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο νικητής θα καθοριστεί σε έναν τελικό γύρο ("tiebreaker"). Οι συνδρομητές που θα έχουν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στον τελικό γύρο θα ενημερώνονται μέσω SMS (γραπτού μηνύματος). Στον τελικό γύρο, οι συνδρομητές που διαθέτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα λάβουν μία ερώτηση μέσω SMS (γραπτού μηνύματος), στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν (επίσης μέσω SMS) σωστά και το δυνατόν ταχύτερα. Η ερώτηση του tiebreaker θα σταλεί σε καθορισμένη ημερομηνία, για την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί (τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν) . Ο χρήστης, ο οποίος ήταν ο πιο γρήγορος στο να απαντήσει σωστά στην ερώτηση, θα κερδίσει.

Ο καλύτερος παίκτης θα λάβει το βραβείο το οποίο διαφημιζόταν στην σελίδα εκ της οποίας έγινε συνδρομητής στην Υπηρεσία.

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από εκπρόσωπο της Dimoco Europe.

Στο τέλος κάθε διαγωνισμού, το όνομα του νικητή θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα είναι τελικά και δεσμευτικά και δεν επιδέχονται διαπραγμάτευσης. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό διαφάνειας της υπηρεσίας, χρήστης ο οποίος ήδη ανεδείχθη νικητής μία φορά, διατηρεί μεν το δικαίωμά του, όπως και οι υπόλοιποι συνδρομητές, να συνεχίσει την συνδρομή και την συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής και να διεκδικήσει το αντίστοιχο βραβείο για την επόμενη διαγωνιστική περίοδο.

Εντός 30 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα επικοινωνήσουμε, προσωπικά, με τον νικητή, μέσω του αριθμού του κινητού που χρησιμοποίησε για να γίνει συνδρομητής στην Υπηρεσία . H προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή θα διαρκεί πέντε εργάσιμες ημέρες , μετά το πέρας των οποίων , θα ξεκινά προσπάθεια επικοινωνίας με τον αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Μετά την ενημέρωσή του ο νικητής έχει 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ενημέρωσής του, για να παραλάβει το βραβείο από τα γραφεία μας ή να ενημερώσει DIMOCO Europe για την διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί το βραβείο (σε περίπτωση που ο νικητής κατοικεί εκτός Αθηνών). Εάν ο νικητής δεν παρέχει τη διεύθυνση για την αποστολή του βραβείου, ή αν δεν προσέλθει για την παραλαβή του στην ανωτέρω πενθήμερη προθεσμία από την ημέρα της ενημέρωσής του, χάνει το βραβείο και η DIMOCO Europe δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να δώσει στον συγκεκριμένο νικητή το βραβείο. Σε αυτήν την περίπτωση, το βραβείο θα δοθεί στον νικητή της δεύτερης θέσης, ο οποίος θα έχει ομοίως 5 εργάσιμες ημέρες για να παραλάβει το βραβείο ή να ενημερώσει την DIMOCO Europe για την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλεί το βραβείο ως ανωτέρω κ.ο.κ.

Το βραβείο θα παραδίδεται στον νικητή εντός 30 ημερών από την στιγμή που η DIMOCO Europe θα έχει λάβει την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να το παραδώσει. Διατηρείται το δικαίωμα αντικατάστασης οποιουδήποτε βραβείου με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το βραβείο πρέπει να παραλαμβάνεται όπως προσφέρεται και δεν μεταβιβάζεται ή ανταλλάσσεται.

Η Brosmedia και η πάροχος DIMOCO Europe διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να ανακοινώσουν τα ονόματα και τον τόπο κατοικίας των νικητών και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις αυτών, σε οποιοδήποτε έντυπο, ηλεκτρονικό ή μη καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των νικητών και χωρίς να χρειάζεται να τους ενημερώσει ή να τους καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.